Pravidla soutěže Slunovrat

Pravidla soutěže Slunovrat, která se koná na stránce https://www.abergenergy.cz/slunovrat (dále jen „Stránka“) a souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „Pravidla“) soutěže Slunovrat (dále jen „Soutěž“):

aberg-energy-jack
1. Organizátor soutěže

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem Soutěže je společnost ABERG ENERGY, s.r.o. se sídlem Kundratka 2486/17b, Praha 8, 180 00, IČO: 08905304 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 327315 (dále jen „Organizátor“).

 

2. Mechanika soutěže

2.1. Soutěž probíhá od 2. 6. 2023 do 4. 6. 2023.

2.2. Podmínkou účasti v Soutěži je odeslání formuláře na Stránce. Soutěžící je o případné výhře v Soutěži a dalších instrukcích informován formou e-mailu nebo telefonického hovoru, a to do jednoho týdne od ukončení Soutěže, tedy do 11. 6. 2023.

2.3. Odesláním formuláře na Stránce se automaticky každý zapojuje do Soutěže. Soutěžní otázka zní: Kolik energie vydává Slunce za jednu sekundu? Soutěžící může vybírat ze tří možností: A) 1×10^26 wattů; B) 3,8×10^26 wattů; C) 1×10^30 wattů. Správně odpověď je pouze jedna.

2.4. Každý soutěžící se může do Soutěže zařadit pouze jednou. Organizátor si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze Soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné a Organizátor není povinen jeho důvody prokazovat.

2.5. Organizátor je oprávněn ze Soutěže vyřadit odpovědi, které nejsou v souladu s pravidly Soutěže.

2.6. O tom, zda soutěžní odpověď splňuje Pravidla Soutěže, rozhoduje Organizátor.

 

3. Účast v soutěži a souhlas se zpracováním osobních údajů

3.1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky.

3.2. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním a přímém dodavatelském vztahu k Organizátorovi.

3.3. Organizátor Soutěže bude u každého soutěžícího zpracovávat jeho osobní údaje vyplněné ve formuláři na Stránce. Tyto údaje bude zpracovávat po dobu trvání Soutěže a dále po dobu 24 měsíců po skončení Soutěže. Souhlas se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný a lze jej odvolat na telefonním čísle +420608584060. Po uplynutí doby zpracování budou údaje smazány. Více informací o zpracování osobních údajů Organizátorem najdete zde: https://abergenergy.cz/podminky/ 

3.4. Organizátor Soutěže bude u výherce Soutěže zpracovávat dále jeho kontaktní údaje, které od něho získá. Ohledně zpracování těchto údajů platí výše uvedené.

 

4. Vyhodnocení a výhra

4.1. Výhru získá jeden soutěžící, který bude vylosován ze všech správných odpovědí na základě náhodného losu. Výhrou v Soutěži je jedna lahev JACK DANIEL’S BLACK 40% 3 L.

4.2. Výherce bude kontaktován do jednoho týdne po ukončení Soutěže, tedy do 11.6. 2023, formou formou e-mailu nebo telefonického hovoru a bude vyzván k předání kontaktních údajů Organizátorovi. Současně bude dohodnut způsob předání výhry.

4.3. V případě, že se Organizátorovi nepodaří zastihnout výherce do 18. 6. 2023, výherce ztrácí nárok na výhru, není-li sjednáno jinak.

 

5. Práva a povinnosti organizátora soutěže

V případě jakéhokoli porušení těchto Pravidel, podvodného získání výhry nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si Organizátor vyhrazuje právo kdykoli Soutěž přerušit, ukončit, změnit tyto podmínky Soutěže, či nevydat případné výhry.

 

6. Další důležité podmínky soutěže

6.1. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím v rámci Soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím je Organizátor oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v Soutěži a případně jej ze Soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné.

6.2. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči výherci Soutěže jinak zavázán a ten nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto Pravidlech.

6.3. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

6.4. Organizátor Soutěže neodpovídá za funkčnost Stránek, aplikací, doručení zpráv či výher.

6.5. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách https://www.abergenergy.cz/pravidla, kde jsou tak k dispozici platná a úplná Pravidla.

 

V Praze dne 31. 5. 2023

ABERG ENERGY, s.r.o.