Podmínky používání webových stránek a ochrana osobních údajů

Bez obav a s jistotou vstupujete na naše webové stránky díky našim Podmínkám používání. Nebojte se, není to jako smlouva s ďáblem, ale spíše jako průvodce poznáním zákulisí našeho webu.

Máme tu všechny důležité informace, které potřebujete vědět, aby bylo vaše používání pohodlné a bez sebemenšího problémů. 

aberg-energy-header
Správce osobních údajů a subjekt údajů

Správcem osobních údajů je společnost ABERG ENERGY s.r.o., se sídlem Kundratka 2486/17b, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha, IČ: 08905304, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 327315 (dále jen správce). Správce je možné kontaktovat písemně na výše uvedené adrese nebo e-mailem na info@aberg.cz.

 

Subjektem údajů je fyzická nebo právnická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě smlouvy uzavřené se správcem, poptávky po službách správce nebo na základě prohlížení webových stránek správce (www.aberg.cz; www.abergenergy.cz; www.aberg-energy.cz; www.abergenergy.com). Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o:

 • jméno a příjmení,

 • titul,

 • datum narození,

 • rodné číslo,

 • číslo občanského průkazu nebo pasu,

 • státní příslušnost,

 • název obchodní firmy fyzické osoby,

 • bydliště,

 • adresa sídla nebo místa podnikání,

 • fakturační a dodací adresa,

 • identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

 • e-mail,

 • telefon,

 • platební údaje, 

 • síťové identifikátory,

 • osobní údaje získané z cookies.

   

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) nebo v případě, že správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů v souvislosti s prodejem svých produktů nebo služeb. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit pomocí zaslání e-mailu na info@aberg.cz nebo pomocí odkazu uvedeného v každém jednotlivém obchodním sdělení.

 

Ze strany správce nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu a analýzy návštěvnosti na webových stránkách správce je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů a souhlas s uložením cookies) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).

 

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení, prověřování bonity zákazníka apod.) a splnění právní povinnosti.

 

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 15 let (z důvodu promlčecí lhůty u škody způsobené úmyslně dle § 636 odst. 2 obč. zák.). V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 3 let nebo po dobu platnosti příslušné cookies, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

 

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.) zpracovává správce po dobu 3 let, nebude-li proti tomuto zpracování do té doby podána námitka ze strany subjektu údajů.

 

V případě, že subjekt údajů poskytne správci své osobní údaje na základě poptávkového formuláře na webu www.solarheatventi.cz či jiným způsobem poptává služby správce, zpracovává správce tyto osobní údaje po dobu trvání komunikace vedoucí k uzavření smlouvy, nejdéle však po dobu 12 měsíců.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na info@solarheatventi.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby – příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů. Příjemci osobních údajů jsou poskytovatelé účetních/mzdových služeb a systémů, správci IT systémů, poskytovatelé právního a daňového poradenství, poskytovatelé marketingových služeb a orgány veřejné moci, kterým má správce povinnost osobní údaje poskytovat (např. finanční úřady).

 

Osobní údaje jsou předávány pouze v rámci členských států Evropské unie s výjimkou služby Google Analytics (od společnosti Google) a Wix (od společnosti Wix.com Inc.). Tito poskytovatelé sídlí v USA. Předávání těmto příjemcům je založeno na systému předávání osobních údajů mezi EU a USA v obchodních vztazích s názvem Privacy Shield.

 

Prokazování totožnosti subjektů údajů

Správce je oprávněn požadovat prokázání totožnosti subjektů údajů za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

 

Práva subjektů údajů ve vztahu k osobním údajům

Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů, zákoně o zpracování osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 

Co to znamená, že subjekt údajů má právo vznést námitku?

Dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 má subjekt údajů mimo jiné právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, jestliže je zpracování prováděno na základě oprávněného zájmu, včetně zpracování za účelem přímého marketingu. Námitku je možné podat správci písemně či na e-mailovou adresu: info@aberg.cz.

V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování, správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Jestliže jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu a subjekt údajů proti takovému zpracování vznese námitku, správce osobní údaje v tomto rozsahu již dále nezpracovává.

 

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje subjekt údajů poskytuje zcela dobrovolně. Nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud subjekt údajů své osobní údaje správci neposkytne, nebude možné uzavřít mezi subjektem údajů a správcem smlouvu ani ji řádně plnit. Je však čistě a pouze na rozhodnutí subjektu údajů, zda do smluvního vztahu se správcem chce vstoupit, či nikoliv.

 

Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Osobní údaje, které jsou zpracovávány v elektronické formě, jsou ukládány v rámci interního systému a jsou přístupné pouze oprávněným uživatelům pracujícím s těmito osobními údaji prostřednictvím zařízení zabezpečených přihlašovacím jménem a heslem. Správce používá profesionální antivirovou ochranu a firewall, jež pravidelně aktualizuje. Správce pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku, a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Osobní údaje, jež jsou zpracovávány v písemné formě, jsou uloženy v zabezpečených prostorách správce, do kterých mají přístup pouze oprávněné osoby. Všechna přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

 

Přestože správce zabezpečuje osobní údaje pomocí vhodných technických a organizačních opatření, není objektivně možné zcela zaručit jejich bezpečnost. Proto není ani možné 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že činí vše proto, aby osobní údaje byly v bezpečí, a pravidelně kontroluje, zda nedošlo k porušení jejich zabezpečení.

 

Cookies

Správce na svých webových stránkách (www.aberg.cz; www.abergenergy.cz; www.aberg-energy.cz; www.abergenergy.com) využívá tzv. cookies, které jsou ukládány na zařízení subjektů údajů. Tyto cookies slouží zejména pro zajištění funkčnosti webových stránek a pro analýzu návštěvnosti. Pro analýzu návštěvnosti správce používá službu Google Analytics a Hotjar. Pokud subjekt údajů nechce poskytovat data o používání webu službě Google Analytics, může použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána. Více informací o zpracování a využití dat lze nalézt ve smluvních podmínkách společnosti Google.

 

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů může subjekt údajů jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace může subjekt údajů použít nápovědu svého prohlížeče.

 

Správce na svých webových stránkách používá tzv. dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies jsou uloženy v zařízení jen do ukončení programu internetového prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat zařízení subjektů údajů v případě opakované návštěvy webových stránek a umožňují přizpůsobovat webové stránky zájmům subjektů údajů.

 

V následujícím seznamu naleznete, jaké druhy souboru cookies správce využívá:

Vydavatel/ Název cookie: Hotjar (_hjid a _hjIncludedInSample)

Typ: Analytické

Trvanlivost: Trvalé (11 měsíců po uložení/obnovení)

Popis: Používá se pro rozlišení jednotlivých uživatelů za účelem analýzy návštěvnosti. Cookie se obnovuje po každém zaslání dat do Hotjar (třetí strana se sídlem na Maltě).

 

Vydavatel/ Název cookie: Google(_ga,_gid, _gat)

Typ: Analytická, marketingová

Trvanlivost: Trvalá (max. 2 roky)

Popis: Slouží pro účely marketingu a analýzu návštěvnosti

 

 

Závěrečná ustanovení

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1. 8. 2020.